Havørnsafari i Salten-Regionen

Opplev denne fantastiske fuglen på nært hold sammen med oss. På våre turer kommer vi alltid nært denne flotte fuglen, og dere får se havørna i sitt rette element.

Fakta om Havørna

Havørn (vitenskapelig navn Haliaeetus albicilla) er Nord-Europas største rovfugl. Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb. De voksne fuglene har hvit stjert og gult nebb. Begge kjønn har samme utseende.

Havørnen blir mellom 87 og 100 cm lang. Voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm – hannene er noe mindre.

Havørnen hekker langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder, men den er mest utbredt i Nord-Norge.

Bodø regnes for å ha verdens tetteste populasjon og er valgt til Norges havørn-by.

Havørn ble totalfredet i Norge i 1968. Norge har et spesielt ansvar for arten, siden landet har det meste av den europeiske bestanden (ansvarsart). Bliksvær og Karlsøyvær naturreservater, opprettet på 1970-tallet, hadde bl.a. oter og havørn som verneformål. Da hekket det vel 600 par havørn i Europa, hvorav vel 40 % i Nordland.

Havørn fra Salten har bidratt sterkt til reetablering av arten i Skottland, etter en rekke overføringer av havørn dit. I alt ble 151 havørnunger ført over i perioden 1959 - 1998. Harald Misund fra Bodø og John A. Love fra Skottland var primus motorer i store deler av dette prosjektet. Sommeren 2005 hekket 33 par i Skottland.

I dag regner en med at det hekker mellom 1500 og 2500 par langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Fremdeles med de største tetthetene og rundt 40 % av hekkebestanden i Nordland.

Det er vekst i den norske havørnbestanden landet under ett, og den utvider sin utbredelse sakte sørover og innover fjordområdene. Havørna er først og fremst en åtseleter (spesielt åtsel etter oter), men tar en del levende fisk i havoverflata og enkelte ærfuglhanner (e-kaller) på vinteren.

Arten er listet i kategorien "hensynskrevende" i dagens rødliste. Havørn er med andre ord mer truet enn oter, siden det totale antallet er så begrenset. Det får en kanskje ikke får inntrykk av når en kikker ut vinduet i eks. Bodø, men en får tenke på situasjonen i resten av Europa. Havørnbestanden er nemlig "direkte truet" eller "utryddet" i de fleste europeriske land. Den er derfor oppført på Bernkonvensjonens liste II.

Truethetskategorien i Norge er ikke endret siden den forrige rødlista. De viktigste trusselfaktorene er overfiske av dens byttedyr, fauna-kriminalitet, uregulert historisk jakt, kraftlinjer og tungmetaller.

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har forvaltningen av havørn i Norge. Det gis ikke skadefellingstillatelse på havørn, siden den hovedsakelig er åtseleter og har et strengt internasjonalt vern.

Kilde: Nordland Miljostatus